Swyddi nyrsio yng Nghymru

Ydych chi’n chwilio am swyddi nyrsio yng Nghymru? Mae Thornbury Nursing Services wedi bod yn recriwtio nyrsys ar gyfer cleientiaid yng Nghymru a Lloegr ers dros 40 mlynedd ac mae wedi sefydlu enw da haeddiannol fel un o’r asiantaethau nyrsio gorau yn y wlad.

Rydyn ni’n chwilio’n am Nyrsys Pediatrig yn arbennig ar hyn o bryd. Mae gennym lawer o shifftiau ar gael mewn ysbytai ac yn y gymuned ledled Cymru. Gallech ennill hyd at £49 yr awr neu fwy ar wyliau banc.

Yn ogystal â Nyrsys pediatrig, rydym yn chwilio am nyrsys ITU, nyrsys meddygol/llawfeddygol a nyrsys Damweiniau ac Achosion Brys. Mae gennym hefyd shifftiau ar gael ar gyfer gwaith cymunedol i nyrsys sydd â phrofiad cyffredinol ac ITU.

Dyma rai o’r manteision gwych rydyn ni’n eu cynnig o weithio gyda Thornbury Nursing yng Nghymru:

 • Cyfraddau cyflog gwych
 • Patrymau shifft hyblyg
 • Tâl llawn am filltiroedd teithio
 • Ad-dalu ffioedd NMC
 • Cymorth gydag ailddilysu
 • Ap symudol Quick Nurse ar gyfer archebu shifftiau

Are you looking for nursing jobs in Wales?  Thornbury Nursing Services has been recruiting nurses for clients in England and Wales for over 40 years and has established a well-deserved reputation as one of the best nursing agencies around.

We are especially looking for Paediatric Nurses at the moment. We have lots of shifts available in both hospital and community settings across Wales. You could earn up to £49 p/h or more for bank holidays.

In addition to Paediatric nurses, we’re looking for ITU nurses, Med/Surg nurses and A&E nurses.  We also have shifts available for community work for nurses with general and ITU experience.

Some of the great benefits of working as a Thornbury nurse in Wales include:

 • Fantastic rates of pay
 • Flexible shift patterns
 • Mileage paid back in full
 • NMC fees reimbursed
 • Help with revalidation
 • Our Quick Nurse mobile app for booking shifts

Cyfraddau cyflog ar gyfer swyddi nyrsio yng Nghymru

Mae gan Thornbury Nursing rai o’r cyfraddau cyflog uchaf ar gyfer nyrsys yng Nghymru. I weld manylion ein cyfraddau gwahanol, cliciwch yma.

Pay rates for nursing jobs in Wales

Thornbury Nursing has some of the highest pay rates for nurses in Wales. To see details of our different rates available, click here.

Ad-dalu ffioedd NMC

Bob blwyddyn, rydym yn ad-dalu ffioedd y Cyngor Nyrsio a Bydwreigiaeth i dros 1000 o nyrsys yng Nghymru a Lloegr. Cewch ragor o wybodaeth yma.

NMC fees reimbursed

Every year, we reimburse NMC fees for over 1000 nurses in England and Wales. Find out more here.

Cymorth gydag ailddilysu

Rydym yn gwybod bod hyn yn gallu bod yn gymhleth, felly gallwn gefnogi ein nyrsys drwy’r broses ailddilysu bob blwyddyn ac mae gennym hyd yn oed grŵp Facebook i helpu.

Revalidation Support

We know it can be daunting, so we support our nurses through the revalidation process each year and even have a Facebook group to help.

Ap symudol Quick Nurse

Gallwch ddefnyddio ein ap symudol Quick Nurse i archebu shifftiau’n hawdd ac i reoli’r broses ailddilysu.

Quick Nurse mobile app

You can use our Quick Nurse mobile app to easily book shifts and manage revalidation.

Tystlythyrau gan nyrsys

Darllenwch sylwadau rhai o’n nyrsys am weithio i Thornbury Nursing ar ein tudalen tystlythyrau.

Mae gwaith ar gael yng Nghymru heddiw felly os hoffech fanteisio i’r eithaf ar fanteision gweithio fel nyrs Thornbury, cofrestrwch nawr.

Os hoffech chi siarad â’n tîm recriwtio, mae croeso i chi gysylltu â’r tîm yng Nghaerdydd ar 0333 323 4029.

Nurse testimonials

See for yourself what some of our nurses say about what it’s like to work for Thornbury Nursing on our testimonials page.

There is immediate work available in Wales so, if you’d like to make the most of the benefits of working as a Thornbury nurse, register now.

If you need to speak to our recruitment team, you can contact the team in Cardiff on 0333 323 4029.